வெப்ப சலனம்
காற்று விரிவடைந்தல்

அதற்கு தொடர்புடைய தலைப்புகள்

Paper dynamic models
காகித மாறும் மாதிரிகள்