நியூட்டனின் C டிஸ்க் ( மாயமாகும் வண்ணங்கள்)
மரண கிணறு
சுழலும் பலூன்
பொம்மை காத்தாடி
மையம் விலக்கு

அதற்கு தொடர்புடைய தலைப்புகள்

Chemistry
வேதியியல்
Friction
உராய்வு