విద్యుత్ - విద్యుత్ ను ఎవరు తయారు చేసారు?
స్పూల్ జనరేటర్
సిరంజ్ జనరేటర్
విద్యుత్ జనరేటర్

సంబందించిన విషయాలు