ఉష్ణం - ఉష్ణ పరిచయం
1 వేడి లేదా చల్లని
2 ఉష్ణ ప్రసారం
3 ఉష్ణ సంవహనం
4 ఉష్ణ వికిరణం
5 ఉష్ణ నిరోధం
6 భాష్పీభవనం
7 థర్మామీటర్

సంబందించిన విషయాలు