సరదా ప్రయోగాలు - కాగితపు క్రియాశీలక నమూనాలు
పేపర్ ఫ్లేక్సగాన్
14 పేజీల పుస్తకం

సంబందించిన విషయాలు

సరదా ప్రయోగాలు
బొమ్మల సంతులనం
సరదా ప్రయోగాలు
అయస్కాంతం మరియు విద్యుత్