సరదా ప్రయోగాలు - స్పిన్నింగ్ బొమ్మలు
పెన్సిల్ స్పిన్నర్
న్యూటన్స్ డిస్క్
వెల్ ఆఫ్ డెత్
గాజు ప్రొపెల్లర్
బంతి అపకేంద్ర బలం

సంబందించిన విషయాలు

సరదా ప్రయోగాలు
గాలి మరియు నీరు