సరదా ప్రయోగాలు - గాలి మరియు నీరు
కొవ్వొత్తితో సరదా
బెలూన్ డైవర్
బెలూన్ పంపు
టూత్ పేస్టు పంపు
నీళ్ళ పంపు
సరళ పంపు
హైట్ మైట్
స్థిరమైన ప్రవాహం
సరదా ఫౌంటైన్
సరళ టొర్నడో
పెరాష్యూట్
ఇష్టమైన వర్షం
బోటల్ రాకెట్
బోటల్ బ్లాస్ట్
మినీ స్ట్రా పంపు
నీటి
రబ్బరు బల్బ్ పంపు
ఫ్యాన్ స్ప్రింక్లర్
గాలి కూడా బరువు ఉంటుందా?

సంబందించిన విషయాలు

సరదా ప్రయోగాలు
బొమ్మల సంతులనం
సరదా ప్రయోగాలు
అయస్కాంతం మరియు విద్యుత్