પદાર્થ - ડૂબવા-તરવાનું વિજ્ઞાન
તાજું ઈંડું ડૂબી જાય છે, સડેલું ઈંડું તરે છે.
ડૂબતી અને તરતી નારંગી
ફૂગ્ગાનો મરજીવો

સંબંધિત વિષય