મજાનાં અખતરાઓ - સ્પીનીંગ રમકડાઓ
મજેદાર સ્પિનર
પંખા સાથે ઢીંગલીનું રોટેશન
બોલ સેન્ટ્રીફ્યુઝ
ફુગ્ગાની ફિરકી
ગ્લાસનો પંખો
સિક્કાનું સેન્ટ્રીફ્યુઝ

સંબંધિત વિષય

મજાનાં અખતરાઓ
હવા અને પાણી
મજાનાં અખતરાઓ
રસાયણશાસ્ત્ર