મજાનાં અખતરાઓ - ચુંબક અને વિદ્યુત
પાણીમાં ચુંબકીય પ્રયોગ
ચુંબકીય પંખો
ચુંબકીય ગ્લાસ સ્પિનર
ચુંબકીય ઢીંગલી
હોમોપોલર મોટર
હવામાં લટકતો માણસ
હવામાં ફરતી સીડી
સ્પૂલ જનરેટર
ચુંબકીય બ્રેક
સિરિંજ જનરેટર
મેગ્નેટિક કૂદતો દેડકો
ચુંબકીય સોય
સ્પૂકી આરો

સંબંધિત વિષય

મજાનાં અખતરાઓ
હવા અને પાણી
મજાનાં અખતરાઓ
યાંત્રિક પ્રયોગો
મજાનાં અખતરાઓ
સ્પીનીંગ રમકડાઓ